اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391

اکسل-کلیه-داده-های-حساب-هاي-ملي-ایران-برای-دوره-زمانی-سال-هاي-1338-الی-1391

اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: xls
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 577 کیلوبایت
قیمت: 45000 تومان

دانلود اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391،
در قالب xls، شامل داده های مربوط به:

درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي- به قيمت هاي جاري
درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي- به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي جاري
هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي ثابت سال 1383
رشد درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي – به قيمت هاي جاري
رشد درآمد و توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت هاي اقتصادي – به قيمت هاي ثابت سال 1383
رشد هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي جاري
رشد هزينه ناخالص ملي- به قيمت هاي ثابت سال 1383
سهم فعاليت های اقتصادی در توليد ناخالص داخلی به قيمت های جاری
سهم اقلام هزينه در هزينه ناخالص داخلي به قيمت های جاری
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده معدن به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بازرگاني، رستوران و هتلداري به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل زميني به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالي و پولي به قيمت هاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه اي و تخصصي به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومي به قيمتهاي جاري
ارزش افزوده خدمات عمومي به تفكيك وظايف به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به قيمتهاي جاري
ارزش ستانده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري
ارزش داده فعاليتهاي اقتصادي به قيمتهاي جاري
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه كشاورزي به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده گروه نفت به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده معدن به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده صنعت به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده برق، گاز و آب به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده ساختمان به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بازرگاني، رستوران و هتلداري به قيمت هاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده زير بخش حمل و نقل زميني به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات موسسات مالي و پولي به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات مستغلات، خدمات حرفه اي و تخصصي به قيمتهاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات عمومي به قيمت هاي ثابت سال1383
ارزش افزوده خدمات عمومي به تفكيك وظايف به قيمت هاي ثابت سال 1383
ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به قيمت هاي ثابت سال 1383
درآمد ملي و درآمد سرانه به قيمتهاي جاري و ثابت سال 1383
شاخص ضمني اجزاي درآمد (توليد) ملي
هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمتهاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي برحسب دستگاه ها به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي بر حسب وظايف به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي به تفكيك بر حسب دستگاه ها به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان بر حسب بخش هاي خصوصي و دولتي به قيمتهاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخش هاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل توليدات داخلي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قيمتهاي جاري
شكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصي بر حسب مناطق شهري و روستايي به قيمت هاي جاري
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي جاري
صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمت هاي جاري
خالص درآمد عوامل توليد از خارج به قيمت هاي جاري
پس اندار ملی به قيمتهای جاری
عرضه و تقاضاي كل به قيمت هاي جاري
حساب توليد به قيمت هاي جاري
حساب مصرف به قيمت های جاری
حساب سرمايه به قيمت های جاری
حساب دنياي خارج به قيمت هاي جاري
هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري كشور بر حسب گروههاي مختلف هزينه به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب گروه هاي مختلف هزينه به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق شهري بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي مناطق روستايي بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمتهاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي خانوارهاي كشور بر حسب نوع كالاها و خدمات به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي برحسب دستگاه ها به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي بر حسب وظايف به قيمت هاي ثابت سال 1383
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي به تفكيك بر حسب دستگاه ها به قيمتهاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان بر حسب بخش هاي خصوصي و دولتي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار بر حسب بخش هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بر حسب بخش هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب بخشهاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل توليدات داخلي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و لوازم كسب و كار از محل واردات به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصي بر حسب مناطق شهري و روستايي به قيمت هاي ثابت سال 1383
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر حسب فعاليت هاي اقتصادي به قيمت هاي ثابت سال 1383
صادرات و واردات كالاها و خدمات به قيمت هاي ثابت سال 1383
نتيجه رابطه مبادله بازرگاني
خالص درآمد عوامل توليد از خارج به قيمت هاي ثابت سال 1383
پس اندار ملی به قيمتهای ثابت 1383
شاخص ضمني اجزاء هزينه ناخالص داخلي


توضیحات:
مجموعه حساب های ملی سالانه حاوی اطلاعات و ارقام بخش واقعی اقتصاد ايران برای سالهای 1338 تا 1391 است که  بصورت سريهای زمانی جداگانه به قيمتهاي جاري و به قيمتهاي ثابت سال 1383 ارائه می‌گردد. جداول حسابهای ملی سالانه شامل جداول توليد ملی و هزينه ملی است. جداول توليد ملی، ارقام توليد و درآمد ملی و اجزاء آن را بر حسب فعاليت های اقتصادی در بر می‌گيرد. اين جداول ارزش ستانده، هزينه واسطه و ارزش‌ افزوده فعاليت های مختلف اقتصادی را به قيمتهای جاری و ثابت شامل می‌شود. فعاليت های اقتصادی قابل دسترس در وب سايت عبارتند از: کشاورزی، معدن، نفت، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، واحدهای مسکونی، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی، خدمات عمومی، خدمات اجتماعی شخصی و خانگی. جداول هزينه ملی شامل اقلام عمده هزينه‌های مصرف نهايی خصوصی، هزينه‌ های مصرف نهايی دولت، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات و تغيير در موجودی انبار می‌گردد. علاوه بر اين، هر يک از اجزاء تشکيل دهنده هزينه ناخالص ملی، خود بر حسب عوامل ديگری تفکيک شده‌ اند. به عنوان نمونه، هزينه‌های مصرف نهايی خصوصی بر حسب گروه‌های مختلف هزينه، نوع کالاها و خدمات مصرفی و يا خانوارهای مناطق روستايی و شهری بطور جداگانه ارائه شده‌اند. بخش ديگری از حساب های ملی سالانه، اختصاص به جداول عرضه و تقاضای کل، حساب توليد، حساب مصرف، پس انداز ملی و حساب دنيای خارج، دارد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

خرید فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دریافت فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

خرید پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دریافت نمونه سوال اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

خرید پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دریافت مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

خرید فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

خرید مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از download

دانلود مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

خرید پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دریافت فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

خرید نمونه سوال اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دریافت فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

خرید فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دریافت فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

خرید کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از www

دانلود مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دریافت پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

خرید فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دریافت کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

خرید تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دریافت تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

خرید فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

خرید فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود نمونه سوال اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از pdf

دانلود کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دریافت فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

خرید نمونه سوال اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

خرید فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دریافت فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دریافت فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دانلود کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از word

دریافت تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

خرید تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود پروژه اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دریافت کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دریافت مقاله اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود فایل اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دریافت فایل pdf اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

خرید کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دانلود کارآموزی اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

دریافت فایل word اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free

خرید تحقیق اکسل کلیه داده های حساب هاي ملي ایران برای دوره زمانی سال هاي 1338 الی 1391 از free


مطالب تصادفی

تحقیق ملي شدن صنعت نفت

تحقیق-ملي-شدن-صنعت-نفت

تحقیق ملي شدن صنعت نفت

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 108 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع ملي شدن صنعت نفت،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
ملی شدن نفت و نخست وزیری  
کشمکش با دربار و مخالفان  
کودتا علیه دولت مصدق  
اصول و شرايط ملي شدن صنعت نفت ايران  
محاکمه و زندان و خانه نشینی  
صنعت نفت پس از سقوط مصدق  
والی‌گری و وزارت  
قانون ملی شدن صنعت نفت  
منابع


بخشی از متن تحقیق:
مقدمه:
دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

خرید فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دریافت فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

خرید پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دریافت نمونه سوال تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

خرید پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دریافت مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

خرید فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

خرید مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از download

دانلود مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

خرید پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دریافت فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

خرید نمونه سوال تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دریافت فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

خرید فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دریافت فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

خرید کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از www

دانلود مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دریافت پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

خرید فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

خرید تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دریافت تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

خرید فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

خرید فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دریافت فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

خرید نمونه سوال تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

خرید فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دریافت فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دریافت فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دانلود کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از word

دریافت تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

خرید تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود پروژه تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دریافت کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دریافت مقاله تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود فایل تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دریافت فایل pdf تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

خرید کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دانلود کارآموزی تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

دریافت فایل word تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free

خرید تحقیق تحقیق ملي شدن صنعت نفت از free


مطالب تصادفی

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان

پروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراس در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 23
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پکیج های درمانی روانشناسی

توضیحات کامل

پروتکل (پکیج) آموزش تنظیم هیجان گراس در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

توضیحات ابتدائی

آماده سازی در 8 جلسه درمانی

طراحی شده به صورت آموزش گروهی

آماده شده در 23 صفحه به صورت جامع (فونت B lotus)

دارای شرح جلسات به صورت کامل جهت اجرا

دارای رفرنس معتبر و به شیوه  APA

 

توجه : متن جلسات داخل فایل دقیقا به همین شکلی است که در توضیحات پایین آمده است. چنانچه اینجا شرح خاصی برای جلسه نمیبینید، داخل فایل نیز به همین صورت است. چنانچه شرح جلسه اینجا آورده شده باشد، یعنی فایل دریافتی نیز حاوی شرح جلسات است.

 

فهرست مطالب

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
اصلاح راهبردهای تنظیم هیجان از طریق مدل گراس
مرحله ی اول: انتخاب موقعیت
مرحله دوم: اصلاح موقعیت
مرحله سوم: گسترش توجه
مرحله ی چهارم: تغییر شناختی
مرحله ی پنجم: تعدیل پاسخ
منابع

 

نمونه جلسات که در این پروتکل وجود دارد

جلسه اول

موضوع جلسه: آشنایی و برقراری ارتباط اعضا با یکدیگر
اهداف جلسه:
1. آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و شروع رابطه متقابل رهبر گروه (روانشناس) و اعضا
2. بیان اهداف اصلی و فرعی گروه و گفتگوی اعضا راجع به اهداف فرعی و جمعی
3. بیان منطق و مراحل مداخله
4. بیان چارچوب و قواعد شرکت در گروه

دستور جلسه
1.    اعضای گروه، تمرین هایی با هدف آشنایی با یکدیگر انجام دادند. از جمله، نوعی بازی با اسامی یکدیگر که می تواند فرصتی برای آشنایی بیشتر اعضا با هم را فراهم کند. این بازی شامل سه مرحله است: در مرحله اول اعضای گروه، به صورت دایره نشسته و هر کدام به نوبت اسم کوچک خود را می گویند. در مرحله دوم، هر نفر ابتدا نام عضو قبلی و بعد نام خودش را می آورد و به همین ترتیب هر عضو سعی دارد نام دیگر اعضای گروه را بیاموزد. در مرحله سوم، هر یک از اعضا در مورد خودش و راجع به ویژگی های مثبت خود گفتگو می کنند.
2.    در ابتدا راجع به اهداف تشکیل گروه صحبت شد. پس از آن، افراد فهرستی از هدف های فردی خود نوشته و آن را درجه بندی کرده و پس از آن به نوبت راجع به آن گفتگو کردند.
تکلیف: از افراد خواسته شد، در طول هفته آینده اگر به دلیل رخداد خاصی یا فکر کردن به یک رخداد، در یک حالت هیجانی (غم، نگرانی، ترس، تنفر، احساس گناه و …) درگیر شدند آن را در یک دفتر یادداشت کرده و در جلسه بعد یادداشت های خود را با دیگر اعضا در میان بگذارند. 

بازخورد: اعضای گروه، نقطه نظر خود در مورد تجربه ی خاص این جلسه را بیان کردند.

جلسه دوم

موضوع جلسه: انتخاب موقعیت
هدف جلسه: ارائه آموزش هیجانی
دستور جلسه
بخش اول: در آغاز، تکلیف جلسه قبل مرور شد. اعضا تجربه های هیجانی خود را با همدیگر در میان گذاشتند. این تجربه ها در چند بعد طبقه بندی شد: کدام رویداد برانگیزاننده ی این حالت هیجانی بود؟ این رویداد خاص منجر به بروز چه تغییرات بدنی خاصی در شما شد؟ چه تغییراتی در حالت چهره ی شما ایجاد شد؟ و چه رفتاری در نتیجه ی آن حالت هیجانی داشتید؟ در نهایت موفقیت های اعضا مورد تشویق و تصدیق قرار گرفت.

بخش دوم: راجع به چیستی هیجان گفتگویی بین اعضا داشتیم. هر یک از آنان تعریف خاص خود از هیجان را ارائه داده و در نهایت به یک تعریف واحد رسیدیم. انواع هیجانها (ترس، خشم، غم، شادی، نگرانی و ….) چه مثبت و چه منفی شمرده شده و ابعاد هر هیجان معرفی گردید. همچنین برای ثبت هیجان ها کارت یادداشت روزانه تهیه شد. هر عضو یک کارت دریافت کرد.

 

چرا اعتماد به ما ؟
وبسایتی که هم اکنون در آن قرار دارید زیر مجموعه سایت آفمَس به نشانی (ofmas.ir) می باشد و شما را به فروشگاه فایل آفمَس برای خرید انتقال می دهد. فروشگاه آفمَس دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که در صفحه اصلی این سایت قابل مشاهده است .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

خرید فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دریافت فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

خرید پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دریافت نمونه سوال پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

خرید پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دریافت مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

خرید فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

خرید مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از download

دانلود مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

خرید پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دریافت فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

خرید نمونه سوال پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دریافت فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

خرید فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دریافت فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

خرید کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از www

دانلود مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دریافت پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

خرید فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دریافت کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

خرید تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دریافت تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

خرید فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

خرید فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود نمونه سوال پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از pdf

دانلود کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دریافت فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

خرید نمونه سوال پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

خرید فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دریافت فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دریافت فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دانلود کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از word

دریافت تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

خرید تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود پروژه پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دریافت کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دریافت مقاله پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود فایل پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دریافت فایل pdf پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

خرید کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دانلود کارآموزی پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

دریافت فایل word پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free

خرید تحقیق پروتکل (پکیج) آموزش درمانی تنظیم هیجان از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت زخم معده

پاورپوینت-زخم-معده

پاورپوینت زخم معده

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 856 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع زخم معده،
در قالب ppt و در 16 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

آناتومی
اسيد معده
طبقه عضلانی
بافت هاي سازنده معده
زخم معده


بخشی از متن پاورپوینت:
زخم معده:
به
معنی آسیب سلول های پوششی معده است که اسید معده از آن طریق، به بافت های
عمقی نفوذ کرده و باعث زخم شدن معده می‌شود. یکی از علایم زخم معده، وجود
خون در مدفوع است. یکی از راه های درمان زخم معده، برداشتن قسمت آسیب دیده
معده است …

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت زخم معده از download

خرید فایل word پاورپوینت زخم معده از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت زخم معده از download

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از download

خرید پروژه پاورپوینت زخم معده از download

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت زخم معده از download

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از download

خرید پروژه پاورپوینت زخم معده از download

دانلود مقاله پاورپوینت زخم معده از download

دریافت مقاله پاورپوینت زخم معده از download

خرید فایل پاورپوینت زخم معده از download

دانلود تحقیق پاورپوینت زخم معده از download

خرید مقاله پاورپوینت زخم معده از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت زخم معده از download

دانلود مقاله پاورپوینت زخم معده از www

خرید پروژه پاورپوینت زخم معده از www

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از www

دریافت فایل word پاورپوینت زخم معده از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت زخم معده از www

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از www

دریافت فایل word پاورپوینت زخم معده از www

دانلود فایل word پاورپوینت زخم معده از www

خرید فایل پاورپوینت زخم معده از www

دانلود تحقیق پاورپوینت زخم معده از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت زخم معده از www

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از www

خرید کارآموزی پاورپوینت زخم معده از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت زخم معده از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت زخم معده از www

دانلود مقاله پاورپوینت زخم معده از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت زخم معده از pdf

خرید فایل پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت زخم معده از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت زخم معده از pdf

خرید فایل پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از pdf

خرید فایل پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت زخم معده از word

دریافت فایل پاورپوینت زخم معده از word

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت زخم معده از word

دانلود تحقیق پاورپوینت زخم معده از word

دانلود تحقیق پاورپوینت زخم معده از word

خرید فایل word پاورپوینت زخم معده از word

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از word

دریافت فایل پاورپوینت زخم معده از word

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از word

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از word

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از word

دریافت فایل پاورپوینت زخم معده از word

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت زخم معده از word

دریافت تحقیق پاورپوینت زخم معده از free

دانلود مقاله پاورپوینت زخم معده از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت زخم معده از free

خرید تحقیق پاورپوینت زخم معده از free

دانلود پروژه پاورپوینت زخم معده از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت زخم معده از free

دانلود فایل word پاورپوینت زخم معده از free

دریافت مقاله پاورپوینت زخم معده از free

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از free

دانلود فایل پاورپوینت زخم معده از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت زخم معده از free

خرید کارآموزی پاورپوینت زخم معده از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت زخم معده از free

دریافت فایل word پاورپوینت زخم معده از free

خرید تحقیق پاورپوینت زخم معده از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی

پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی

پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 49
حجم 697 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

سير تحول سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه

درصد نيروي كار در بخش‌هاي مختلف

پردازش اطلاعات

روزهاي بدون رايانه

مديريت اطلاعات و رايانه

علاقه داشتن به مديريت اطلاعات

افزايش پيچيدگي فعاليتهاي كسب و كار

بهبود توانمنديهاي رايانه

دانش مديريت

سواد استفاده از رايانه

سواد استفاده از اطلاعات

تكامل سيستمهاي مبتني بر رايانه

تمركز نخستين بر “داده”

تمركز جديد بر اطلاعات

تمركز بر سيستم پشتيباني تصميم گيري

تمركز جاري بر ارتباطات

تمركز بالقوه بر مشاوره

مدلي از سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه

سيستم اطلاعات مديريت

تعريف سيستم اطلاعاتي مديريت

مدلي از سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر رايانه

ويژگيهاي سيستم اطلاعات مديريت

دامهايي در طراحي سيستم اطلاعات مديريت

مفروضات زيربنايي

تفاوت پلايش و متراكم سازي

مشكلات فراگرد پالايش

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی  رعایت گردیده و قالب آن نیز به راحتی قابل تغیر می باشد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

خرید فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

خرید پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

خرید پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دریافت مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

خرید فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

خرید مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از download

دانلود مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

خرید پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دریافت فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دریافت فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

خرید فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از www

دانلود مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

خرید فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دریافت فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

خرید فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دریافت فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دریافت فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

خرید تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود پروژه پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دریافت مقاله پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود فایل پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

دریافت فایل word پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free

خرید تحقیق پاورپوینت نگاه كلی بر سيستم‌های اطلاعاتی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان

پاورپوینت-نظریه-های-مربوط-به-بزهکاری-جوانان

پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 854 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان،
در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

نظریه آلبرت کوهن درباره جرم جوانان خرده فرهنگ بزهکاری
انتقاد کوهن بر نظریه ستیزه فرهنگی
ماهیت خرده فرهنگ بزهکاری
راه‌ حل‌های مشکل ارتقای پایگاه اجتماعی
تبیین خشونت در خرده فرهنگ بزهکاری
تبیین سرقت جوانان بزهکار در دیدگاه کوهن
تبیین میل به استقلال در گروه بزهکاری
نظریه جرم جوانان از دیدگاه دیوید ماتزا
فنون خنثی‌سازی
فن انکار مسئولیت
فن انکار صدمه و زیان
فن انکار قربانی بودنِ قربانی
محکوم کردنِ محکوم کنندگان
فن فدا کردن ارزش های جامعه به سود ارزشهای گروه کوچک


قسمتی از متن پاورپوینت:
آلبرت کوهن با ترکیب آرای جامعه شناختی و روان شناختی به مطالعه کژروی جوانان پرداخته است. سوالی که برای او مطرح شده این است که چرا همه جوانان محروم در طبقات پایین جامعه به دزدی و سایر بزهکاریها دست نمی‌زنند؟ کوهن بر این نکته تاکید دارد که جرم جوانان با بزرگسالان تفاوت دارد و ما باید جرم جوانان را جدا از بزرگسالان مطالعه کنیم. کوهن در مطالعه جوانان در محیط طبیعی زندگی متوجه می‌شود که جرایم آنان از سه جهت با بزرگسالان متفاوت است. چنین تفاوت‌هایی عبارت‌اند از غیرمادی بودن، توأم بودن با کینه جویی و خشم، و نفی هنجارهای اجتماعی. برای جوانان، دزدی جدا از مساله سود و درآمد، نشانه افتخار، مردانگی، و به دنبال آن، کسب رضایتی عمیق است …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان”  می باشد که در حجم 33 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته های علوم اجتماعی به عنوان ارائه کلاسی ( سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

خرید فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

خرید پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

خرید پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دریافت مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

خرید فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

خرید مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از download

دانلود مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

خرید پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دریافت فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دریافت فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

خرید فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

خرید کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از www

دانلود مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

خرید فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

خرید فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

خرید فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دریافت فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

خرید فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دریافت فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دریافت فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از word

دریافت تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

خرید تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود پروژه پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دریافت مقاله پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود فایل پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

خرید کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

دریافت فایل word پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free

خرید تحقیق پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان

پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان

پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشخصات فایل

تعداد صفحات 19
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب :

 

نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان

مشارکت درارزش افزوده

کسب ارزش افزوده

مشارکت در ایجاد مزیت رقابتی

مزیت رقابتی پورتر

کسب مزیت رقابتی

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان

مدلی از رابطه بین منابع انسانی و ارزش سهام دار

متغیرهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد ارزیابی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان از free


مطالب تصادفی

تحقیق طراحی قالب های ریخته گری

تحقیق-طراحی-قالب-های-ریخته-گری

تحقیق طراحی قالب های ریخته گری

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 45
حجم فایل: 860 کیلوبایت
قیمت: 23000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع طراحی قالب های ریخته گری،
در قالب word و در 45 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مختصری بر طراحی قالب (Mold Design)
فرآیند قالب‌گیری تزریقی
سیکل قالب‌گیری
ساختمان عمومی قالب‌های تزریق
محفظه
صفحات حفره‌اي و ماهيچه‌اي
بوش تزریق
سيستم راهگاه و ورودي
حلقه تنظيم
ميله‌ها و بوش‌هاي راهنما
نيمه ثابت و نيمه متحرك
مراحل طراحي قالب تزريق
كليات
مرحله A : تعيين موقعيت اوليه اينسرت‌ها
مرحله B : سيستم پران
مرحله C : شبكه پران
مرحلهD : تكميل نيمه متحرك
مرحله E : تكميل نيمه ثابت
مرحله F : تكميل نماي برش جانبي
مرحله G : تكميل نقشه
منبع
بخشی از متن تحقیق:

مختصری برطراحی قالب:
طراحی، مهارت در تلفیق دانش و تجربه است و طراح کسی است که می‌تواند هنرمندانه از این مهارت استفاده کند. برخی بر این باورند که طراحی امری غریزی است و بعضی آن را اکتسابی می‌دانند . آنچه مسلم است، نقش ذوق و سلیقه فردی در فرآیند طراحی قابل انکار نیست و خلاقیت عنصر جداییی‌ناپذیر در مبحث طراحی است. در هر زمینه‌ای، طرح‌های نو بر اساس شناخت و فهم دقیق و کامل طرح‌های قدیم و …
دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

خرید فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دریافت فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

خرید پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دریافت نمونه سوال تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

خرید پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دریافت مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

خرید فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

خرید مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از download

دانلود مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

خرید پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دریافت فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

خرید نمونه سوال تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دریافت فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

خرید فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دریافت فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

خرید کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از www

دانلود مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دریافت پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

خرید فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

خرید تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دریافت تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

خرید فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

خرید فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دریافت فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

خرید نمونه سوال تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

خرید فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دریافت فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دریافت فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دانلود کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از word

دریافت تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

خرید تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود پروژه تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دریافت کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دریافت مقاله تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود فایل تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دریافت فایل pdf تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

خرید کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دانلود کارآموزی تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

دریافت فایل word تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free

خرید تحقیق تحقیق طراحی قالب های ریخته گری از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی

پاورپوینت-بررسی-بیمه-و-بازنشستگی-در-نظام-نگهداری-منابع-انسانی

پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 595 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی،
در قالب pptx و در 13 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
بیمه بیکاری
از مشکلات عمده تدوین قانون بیمه بیکاری
بیمه بیکاری
بازخرید
بازنشستگی
طرح های صندوق بازنشستگی
نرخ حقوق بازنشستگی
مراحل قبل و بعد از بازنشستگی


قسمتی از متن پاورپوینت:
برنامه بیمه و بازنشستگی به منظور ایجاد امنیت اقتصادی و تامین معاش و زندگی مستخدم و خانواده اش در زمان بیکاری، بیماری، پیری و از کار افتادگی و بالاخره مرگ، تهیه و اجرا می شود.

که شامل طبقه بندی های مختلفی از جمله بیمه تصادفات و نقص عضو در حین کار ،بیمه عمر و بیکاری و بیمه خدمات درمانی و… می باشد.

اغاز مرحله بازنشستگی با آغاز دوران پیری نیست و  در دو حالت یکی به حکم قانون (سن بازنشستگی) و دیگری به جبر زمان (ویژگی های فیزیولوژی) اتفاق می افتد. نمی توان سن معینی برای این منظور توصیه کرد. ولی می توان با توجه به شرایط اقلیمی، رفاهی، واجتماعی و اقتصادی مختلف سن خاصی برای این منظور توصیه کرد. (معمولاً بین 55 تا 75 سالگی).

هر چه احتمال سال های عمر بیمه شده بعد از رسیدن به سن بازنشستگی بیشتر باشد، تعهدات مالی صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی بیشتر خواهد بود.

هم چنین نرخ حق بیمه و شرایط آن، نسبت به عواملی مثل نرخ تورم و چگونگی بهره برداری از ذخیره و اندوخته های مالی صندوق تامین اجتماعی و هم چنین کم و کیف هزینه های اداری تغییر پذیرند.

انتخاب سن پایین برای بازنشستگی، نه تنها بار تعهدات صندوق های بیمه و بازنشستگی را سنگین مکند بلکه با مسایل مختلف اقتصادی اجتماعی ربط پیدا می کند …


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی، می باشد که در حجم 13 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی بیمه و بازنشستگی در نظام نگهداری منابع انسانی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد

پاورپوینت-توسعه-و-مفهوم-توسعه-يافتگي-در-اقتصاد

پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 2835 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد،
در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم توسعه
تفاوت رشد و توسعه
تعاریفی از توسعه
تعریفی جامع از توسعه
توسعه در محیط های چهارگانه
محيط چهارگانه توسعه
توسعه اقتصادی
توسعه اجتماعی
توسعه سیاسی
توسعه فرهنگی
توسعه فرهنگی از دیدگاه یونسکو
نقش زنان در توسعه
آمار توسعه یافتگی زنان در خاورمیانه
زنان به عنوان مهم ترين عامل توسعه انسانی
توسعه از منظر دین و قرآن
مفهوم توسعه از منظر دین
محیط های توسعه از دیدگاه دین
معیارهای ارزیابی توسعه همه جانبه از منظر دین
ویژگیهای افراد توسعه یافته از دیدگاه قرآن


قسمتی از متن:
تعاریفی از توسعه:
فريدمن مي‌گويد: توسعه، يك روند خلاّق و نوآور در جهت ايجاد تغييرات زيربنايي، در سيستم اجتماعي است. 

مايكل تودارو مي‌گويد:
توسعه، جرياني چند بعدي است كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي، باورهاي عامه‌ مردم و نهادهاي ملّي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري‌ها و ريشه‎كن كردن فقر مطلق است. 

تعریف دکتر قوام:
توسعه عبارت است از افزایش ظرفیت نظام و متعاقب آن ، تحول ودگرگونی همه جانبه در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده جامعه.


توضیحات:
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع “توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد” می باشد که در حجم 30 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی توسط دانشجویان رشته  اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

خرید فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

خرید پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

خرید پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دریافت مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

خرید فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

خرید مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از download

دانلود مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

خرید پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دریافت فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دریافت فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

خرید فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

خرید کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از www

دانلود مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

خرید فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

خرید فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

خرید فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دریافت فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

خرید فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دریافت فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دریافت فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از word

دریافت تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

خرید تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود پروژه پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دریافت مقاله پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود فایل پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

خرید کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

دریافت فایل word پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free

خرید تحقیق پاورپوینت توسعه و مفهوم توسعه يافتگي در اقتصاد از free


مطالب تصادفی